فرم تشکیل پرونده برای بخش پایان نامهشما می توانید با استفاده از فرم زیر درخواست خود را در مورد پایان نامه، مقاله و اجرای پروژه های درسی دانشگاهی برای ارسال کنید.

You can submit your application for a thesis, article, and implementation of academic projects by using the form below.

يمكنك تقديم طلب للحصول على أطروحة ، مقالة ، وتنفيذ المشاريع الأكاديمية باستخدام النموذج أدناه.