صف نوبت پروژه و پایان نامه دانشجویان

1- نوبت اول:

پایان نامه داشجویی در رشته عمران سازه – داشجو محترم آقای “آرمان. و.

زمان باقی مانده برای پایان این پروژه:2- نوبت دوم:

پایان نامه داشجویی در رشته مکانیک – داشجوی عراقی محترم آقای “محمد. ا.

زمان باقی مانده برای پایان این پروژه:3- نوبت سوم:

پایان نامه داشجویی در رشته مکانیک – داشجوی عراقی محترم سرکار خانم “نظیفه. ا.

زمان باقی مانده برای پایان این پروژه:4- نوبت چهارم:

این نوبت خالی می باشد و آماده پذیرش (This Account is Empty)

زمان باقی مانده برای پایان این پروژه:5- نوبت پنجم:

این نوبت خالی می باشد و آماده پذیرش (This Account is Empty)

زمان باقی مانده برای پایان این پروژه: